گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دعا؛ اسلحه مؤمن

عن الرضا (علیه السلام) أنه کان یقول لأصحابه علیکم بسلاح الأنبیاء فقیل و ما سلاح الأنبیاء قال الدعاء؛(1427) امام رضا (علیه السلام) فرمود: بر شما باد به روی آوردن به اسلحه انبیاء. گفتند: اسلحه انبیاء چیست؟ فرمود: دعا است.

اثرات دعا

قال (علیه السلام) المؤمن من دعائه علی ثلاث اما أن یدخرله و اما أن یعجل له و اما أن یدفع عنه بلاء یرید أن یصیبه؛(1428) امام علی (علیه السلام) فرمود: مؤمن از دعای خود یکی از سه نتیجه را می گیرد: یا برایش ذخیره می شود یا در دنیا بر آورده می شود و یا بلائی که می خواست به او برسد، از او برگردانده می شود.

نیاز به دعا در همه اوقات

قال (علیه السلام) ما المبتلی الذی قد اشتد به البلاء بأحوج الی الدعاء الذی لا یأمن البلاء؛(1429) علی (علیه السلام) فرمود: انسانی که در غرقاب بلاها گرفتار آمده است، نیازمندتر به دعا از آدم رها از گرفتاریها نیست.