گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

الهام به دعا

قال أبو الحسن موسی (علیه السلام) ما من بلاء ینزل علی عبد مؤمن فیلهمه الله عزوجل الدعاء... فاذا نزل البلاء فعلیکم بالدعاء و التضرع الی الله عزوجل؛(1426) امام کاظم (علیه السلام) فرمود: هیچ بلائی بر بنده مؤمن نازل نشود مگر آنکه خداوند به او الهام می کند تا دعا نماید و از خدا رفع آن را بخواهد... پس بر شما باد به دعا به درگاه خداوند و زاری نمودن.

دعا؛ اسلحه مؤمن

عن الرضا (علیه السلام) أنه کان یقول لأصحابه علیکم بسلاح الأنبیاء فقیل و ما سلاح الأنبیاء قال الدعاء؛(1427) امام رضا (علیه السلام) فرمود: بر شما باد به روی آوردن به اسلحه انبیاء. گفتند: اسلحه انبیاء چیست؟ فرمود: دعا است.

اثرات دعا

قال (علیه السلام) المؤمن من دعائه علی ثلاث اما أن یدخرله و اما أن یعجل له و اما أن یدفع عنه بلاء یرید أن یصیبه؛(1428) امام علی (علیه السلام) فرمود: مؤمن از دعای خود یکی از سه نتیجه را می گیرد: یا برایش ذخیره می شود یا در دنیا بر آورده می شود و یا بلائی که می خواست به او برسد، از او برگردانده می شود.