گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دعا دافع قضا و بلا

عن حماد بن عثمان قال سمعته یقول ان الدعاء یرد القضاء ینقضه کما ینقض السلک و قد أبرم ابراماً؛(1421) امام صادق (علیه السلام) می فرماید: همانا دعا قضا و بلا را باز گرداند و آن را از هم باز می کند همانطور که رشته نخ از هم باز شود اگر چه به سختی تابیده شده باشد.

دفع بلا با دعا

و ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء؛(1422) علی (علیه السلام) فرمودند: بلاها را به وسیله دعا از خود دفع کنید.

دعا در همه حالات

قال أبو عبدالله (علیه السلام) من سره أن یستجاب له فی الشدة فلیکثر الدعاء فی الرخاء؛(1423) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که دوست دارد هنگام گرفتاری ها حاجت وی بر آورده شود، در حال آسایش، فراوان دعا کند. (اهل دعا باشد).