گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

کودک و شاه

کودکی را که عقل و تدبیر است به ز یک شاه جاهل پیر است
مکتبی

جاهل و حقیقت

جاهل ز کجا راه حقیقت داند طی کردن این مرحله او کجا بتواند
هر چند زند چرخ، به جایی نرسد مانند خری که آسیا گرداند

محبت به جاهل

دامن بکش ز محبت جاهل که فی المثل جهل آتش است و محبت جاهل جهنم است
صادق سرمد