گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عقل و دولت

عقل و دولت قرین یکدگرند هر که را عقل نیست دولت نیست
سعدی

کودک و شاه

کودکی را که عقل و تدبیر است به ز یک شاه جاهل پیر است
مکتبی

جاهل و حقیقت

جاهل ز کجا راه حقیقت داند طی کردن این مرحله او کجا بتواند
هر چند زند چرخ، به جایی نرسد مانند خری که آسیا گرداند