گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

خرد

خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دستت گیرد به هر دو سرای
فردوسی

عقل و دولت

عقل و دولت قرین یکدگرند هر که را عقل نیست دولت نیست
سعدی