گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

مناسبت نام

شخصی گفت: خداوند پسری به من داده است. پرسیدند: اسمش را چه گذاشتی؟ گفت: عبدالصمد. گفتند: به چه مناسبت؟ جواب داد: چون در ماه ربیع الثانی متولد شده و می دانید که ربیع الثانی و عبدالصمد هر دو سین دارند!(1413)

اشعار

خرد

خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دستت گیرد به هر دو سرای
فردوسی