گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

ستیز با جاهل

امام علی (علیه السلام): دع المماراة و مجاراة من لاعقل له و لا علم؛(1399) ستیز و بگو و مگوی با بی خرد بی دانش را واگذار.

موجبات جهل

امام هادی (علیه السلام): العجب صارف عن طلب العلم، داع الی الغمط و الجهل؛(1400) خودپسندی، آدمی را از دانش جویی باز می دارد و به ناسپاسی و نادانی فرا می خواند.

خوش قیافه بودن در کنار جهل

عظم الجسد و طوله لا ینفع اذا کان القلب خاویا؛(1401) علی (علیه السلام) فرمودند: بزرگی اندام و طول قامت برای کسیکه روانش از عقل و فکر تهی است، فایده ای نخواهد داشت.