گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

نشانه جهل و نادانی

امام حسین (علیه السلام): من علامات أسباب الجهل المماراة لغیر أهل الفکر؛ از نشانه های نادانی جدل با بی فکران است.

ستیز با جاهل

امام علی (علیه السلام): دع المماراة و مجاراة من لاعقل له و لا علم؛(1399) ستیز و بگو و مگوی با بی خرد بی دانش را واگذار.

موجبات جهل

امام هادی (علیه السلام): العجب صارف عن طلب العلم، داع الی الغمط و الجهل؛(1400) خودپسندی، آدمی را از دانش جویی باز می دارد و به ناسپاسی و نادانی فرا می خواند.