گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

سخن از روی جهل

لا خیر فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل؛(1398) علی (علیه السلام) فرمودند: لب فرو بستن و حق را کتمان کردن بد است. چنانکه از روی نادانی سخن گفتن بد است.

نشانه جهل و نادانی

امام حسین (علیه السلام): من علامات أسباب الجهل المماراة لغیر أهل الفکر؛ از نشانه های نادانی جدل با بی فکران است.

ستیز با جاهل

امام علی (علیه السلام): دع المماراة و مجاراة من لاعقل له و لا علم؛(1399) ستیز و بگو و مگوی با بی خرد بی دانش را واگذار.