گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

جهل، منشأ شکر و کفر

أینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة و ان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عندالله و ان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل کل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثاً؛(1394) هر جا باشید، مرگ شما را در می یابد؛ هر چند در برجهای محکم باشید! و اگر به آنها [منافقان ] حسنه (و پیروزی) برسد، می گویند: این، از ناحیه خداست. و اگر سیئه (و شکستی) برسد، می گویند: این، از ناحیه توست. بگو: همه اینها از ناحیه خداست. پس چرا این گروه حاضر نیستند سخنی را درک کنند؟!

جهل مایه تعصب و مقاومت در مقابل حق

و لو أننا نزلنا الیهم الملئکة و کلمهم الموتی و حشرنا علیهم کل شی ء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا أن یشاء الله و لکن أکثرهم یجهلون؛(1395) (و حتی) اگر فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم، و مردگان با آنان سخن می گفتند، و همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم، هرگز ایمان نمی آوردند؛ مگر آنکه خدا بخواهد! ولی بیشتر آنها نمی دانند!

روایات