گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

توقعات بی جا ناشی از جهل

و قال الذین لا یعلمون لو لا یکلمنا الله أو تأتینا ءایة کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الایت لقوم یوقنون؛(1393) افراد ناآگاه گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟! و یا چرا آیه و نشانه ای برای خود ما نمی آید؟! پیشینیان آنها نیز، همین گونه سخن می گفتند؛ دلها و افکارشان مشابه یکدیگر است؛ ولی ما (به اندازه کافی) آیات و نشانه ها را برای اهل یقین (و حقیقت جویان) روشن ساخته ایم.

جهل، منشأ شکر و کفر

أینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة و ان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عندالله و ان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل کل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثاً؛(1394) هر جا باشید، مرگ شما را در می یابد؛ هر چند در برجهای محکم باشید! و اگر به آنها [منافقان ] حسنه (و پیروزی) برسد، می گویند: این، از ناحیه خداست. و اگر سیئه (و شکستی) برسد، می گویند: این، از ناحیه توست. بگو: همه اینها از ناحیه خداست. پس چرا این گروه حاضر نیستند سخنی را درک کنند؟!

جهل مایه تعصب و مقاومت در مقابل حق

و لو أننا نزلنا الیهم الملئکة و کلمهم الموتی و حشرنا علیهم کل شی ء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا أن یشاء الله و لکن أکثرهم یجهلون؛(1395) (و حتی) اگر فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم، و مردگان با آنان سخن می گفتند، و همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم، هرگز ایمان نمی آوردند؛ مگر آنکه خدا بخواهد! ولی بیشتر آنها نمی دانند!