گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

رابطه جهل، کفر و نفاق

الأعراب أشد، کفراً و نفاقاً و أجدر ألا یعلموا حدود ما أنزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم؛(1390) بادیه نشینان عرب، کفر و نفاقشان شدیدتر است؛ و به ناآگاهی از حدود و احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده، سزاوارترند؛ و خداوند دانا و حکیم است!

جهل از عوامل ظلم

قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و أخیه اذ أنتم جهلون؛(1391) گفت: آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید، آنگاه که جاهل بودید؟!

جهل مرکب

قل هل ننبئکم بالخسرین أعملا الذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا و هم یحسبون أنهم یحسنون صنعاً أولئک الذین کفروا بئایت ربهم و لقائه فحبطت أعملهم فلا نقیم لهم یوم القیمة وزنا ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا و اتخذوا ءایتی و رسلی هزواً؛(1392) بگو: آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین (مردم) در کارها، چه کسانی هستند؟ آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیاگم (و نابود) شده؛ با این حال، می پندارند کار نیک انجام می دهند! آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کافر شدند؛ به همین جهت، اعمالشان حبط و نابود شد! از این رو روز قیامت، میزانی برای آنها بر پا نخواهیم کرد! (آری)، این گونه است! کیفرشان دوزخ است، بخاطر آنکه کافر شدند، و آیات من و پیامبرانم را به سخریه گرفتند!