گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

جهل

آیات

خرافات معلول جهل انسان

فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و ان تصبهم سیئة یطیروا بموسی و من معه ألا انما طائرهم عند الله و لکن أکثرهم لا یعلمون؛(1389) (اما آنها نه تنها پند نگرفتند، بلکه) هنگامی که نیکی (و نعمت) به آنها می رسید، می گفتند: بخاطر خود ماست. ولی موقعی که بدی (و بلا) به آنها می رسید، می گفتند: از شومی موسی و کسان اوست! آگاه باشید سرچشمه همه اینها، نزد خداست؛ ولی بیشتر آنها نمی دانند!