گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

بهشت حقیقی

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است بردار پرده ز رخ که مشتاق بقائیم
بی تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبیل با تو گر در دوزخم خرم هوای زمهریر
سعدی

طاعت و دوزخ

گر بترسی زتافته دوزخ از ره طاعت خدای متاب
ناصر خسرو

قول دوزخ!

ز آن که دوزخ گوید ای مؤمن تو زود برگذر که نورت آتش را ربود
مولوی