گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

آه عارف

آه عارف چو راه برگیرد دوزخ از بیم او سپر گیرد
سنایی

بهشت حقیقی

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است بردار پرده ز رخ که مشتاق بقائیم
بی تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبیل با تو گر در دوزخم خرم هوای زمهریر
سعدی

طاعت و دوزخ

گر بترسی زتافته دوزخ از ره طاعت خدای متاب
ناصر خسرو