گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

جهنم

جهنم جایگاه مشرکین است به خیل مشرکین مالک به کین است

آه عارف

آه عارف چو راه برگیرد دوزخ از بیم او سپر گیرد
سنایی

بهشت حقیقی

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است بردار پرده ز رخ که مشتاق بقائیم
بی تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبیل با تو گر در دوزخم خرم هوای زمهریر
سعدی