گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

جهنم

جهنم جایگاه مشرکین است به خیل مشرکین مالک به کین است

آه عارف

آه عارف چو راه برگیرد دوزخ از بیم او سپر گیرد
سنایی