فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

از عوامل ایمنی

عن علی (علیه السلام) زیارة بیت الله امن من عذاب جهنم؛(1372) زیارت خانه خدا موجب ایمنی از آتش دوزخ است.

طاعت و نافرمانی

علی (علیه السلام) بالطاعة تزلف الجنة للمتقین، بالمعصیة توصد النار للغاوین؛(1373) با طاعت خدا بهشت بپرهیزکاران نزدیک می گردد. با نافرمانی آتش دوزخ برای گمراهان برافروخته می شود.

داستانها