فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رهایی از دوزخ

علی (علیه السلام) طول القنوت و السجود ینجی من عذاب النار؛(1370) طولانی کردن ذکر قنوت و سجود در نماز انسان را از عذاب دوزخ رهائی می بخشد.

تخلف و جهنم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): فاطمه بهجة قلبی و ابناها ثمرة فؤادی و بعلها نور بصری و الأئمة من ولدها امناء ربی و حبله الممدود بینه و بین خلقه، من اعتصم به نجا و من تخلف عنه هوی؛(1371) فاطمه سرور قلب من است و دو پسرش - حسن و حسین - میوه دل منند، و شوهرش نور دیده من. امامان از فرزندان او امناء پروردگار منند، و ریسمانی کشیده بین خدا و خلقند، هر کس به آن چنگ بزند نجات یابد، و کسی که از آن تخلف ورزد به جهنم سرازیر شود.

از عوامل ایمنی

عن علی (علیه السلام) زیارة بیت الله امن من عذاب جهنم؛(1372) زیارت خانه خدا موجب ایمنی از آتش دوزخ است.