فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نجات از جهنم در عرفه

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ما من یوم أکثر یعتق الله فیه عبداً من النار من یوم عرفة؛(1368) خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه، بندگان را از آتش دوزخ نمی رهاند.

از عوامل ایمنی از آتش

علی (علیه السلام) زیارة بیت الله امن من عذاب جهنم؛(1369) زیارت خانه خدا موجب ایمنی از آتش دوزخ است.

رهایی از دوزخ

علی (علیه السلام) طول القنوت و السجود ینجی من عذاب النار؛(1370) طولانی کردن ذکر قنوت و سجود در نماز انسان را از عذاب دوزخ رهائی می بخشد.