فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

متکبر در جهنم

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان فی جهنم لوادیاً للمتکبرین یقال له سقر شکا الی الله عزوجل شدة حره و سأله أن یأذن له أن یتنفس فتنفس فأحرق جهنم؛(1365) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در دوزخ برای متکبران دره ای است که به آن سقر می گویند. سقر از شدت گرمای خود به خداوند شکوهمند شکایت می کند و از او می خواهد که به او اجازه دهد تا نفسی بکشد و آن گاه که نفس بکشد، دوزخ را به آتش می کشد.

او جهنمی است!

قیل لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان فلانه تصوم النهار و تقوم اللیل و هی سیئة الخلق تؤذی جیرانها بلسانها فقال لا خیر فیها هی من أهل النار؛(1366) به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض شد: فلان زن روزها روزه دارد و شبها را به عبادت خدا می گذارد ولی بد اخلاق است و همسایگان را با زبان خود آزار می دهد. حضرت فرمودند در او خیری نیست و جهنمی خواهد بود.

آزار دهندگان در جهنم

عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبدالله (علیه السلام) اذا کان یوم القیامه نادی مناد أین الصدود لأولیائی فیقوم قوم لیس علی وجوههم لحم فیقال هؤلاء الذین آذوا المؤمنین و نصبوا لهم و عاندوهم و عنفوهم فی دینهم ثم یؤمر بهم الی جهنم؛(1367) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چون روز قیامت شود، منادی فریاد زند: کجا هستند جلوگیران از دوستانم. آن گاه گروهی که بر چهره هاشان گوشتی نیست، بر می خیزند، پس گفته می شود: ایشان کسانی هستند که مؤمنان را آزار کرده، دشمنی نشان داده، خیره سری کردند و به خاطر دینشان آنان را سرزنش کردند، سپس فرمان می آید که آنان را به دوزخ ببرند.