فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

متکبر در جهنم

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان فی جهنم لوادیاً للمتکبرین یقال له سقر شکا الی الله عزوجل شدة حره و سأله أن یأذن له أن یتنفس فتنفس فأحرق جهنم؛(1365) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در دوزخ برای متکبران دره ای است که به آن سقر می گویند. سقر از شدت گرمای خود به خداوند شکوهمند شکایت می کند و از او می خواهد که به او اجازه دهد تا نفسی بکشد و آن گاه که نفس بکشد، دوزخ را به آتش می کشد.

او جهنمی است!

قیل لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان فلانه تصوم النهار و تقوم اللیل و هی سیئة الخلق تؤذی جیرانها بلسانها فقال لا خیر فیها هی من أهل النار؛(1366) به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض شد: فلان زن روزها روزه دارد و شبها را به عبادت خدا می گذارد ولی بد اخلاق است و همسایگان را با زبان خود آزار می دهد. حضرت فرمودند در او خیری نیست و جهنمی خواهد بود.