فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حضور همه انسانها کنار جهنم

و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتماً مقضیا؛(1364) و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم می شوید؛ این امری است حتمی و قطعی بر پروردگارت!

روایات

متکبر در جهنم

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان فی جهنم لوادیاً للمتکبرین یقال له سقر شکا الی الله عزوجل شدة حره و سأله أن یأذن له أن یتنفس فتنفس فأحرق جهنم؛(1365) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در دوزخ برای متکبران دره ای است که به آن سقر می گویند. سقر از شدت گرمای خود به خداوند شکوهمند شکایت می کند و از او می خواهد که به او اجازه دهد تا نفسی بکشد و آن گاه که نفس بکشد، دوزخ را به آتش می کشد.