فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آتش جهنم

فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التی و قودها الناس و الحجارة أعدت للکفرین؛(1362) پس اگر چنین نکنید - که هرگز نخواهید کرد - از آتشی بترسید که هیزم آن، بدنهای مردم (گنهکار) و سنگها [بتها] است، و برای کافران، آماده شده است!

ماده سوخت جهنم

یأیها الذین ءامنوا قوا أنفسکم و أهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره علیها ملئکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون؛(1363) ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند (به طور کامل) اجرا می نمایند!

حضور همه انسانها کنار جهنم

و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتماً مقضیا؛(1364) و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم می شوید؛ این امری است حتمی و قطعی بر پروردگارت!