فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جهنم جایگاه پیروان شیطان

قال اخرج منها مذءوماً مدحوراً لمن تبعک منهم لأملأن جهنم منکم أجمعین؛(1360) فرمود: از آن (مقام)، با ننگ و عار و خواری، برون رو! و سوگند یاد می کنم که هر کس از آنها از تو پیروی کند، جهنم را از شما همگی پر می کنم!

جهنم و جهنمیان

ان جهنم کانت مرصاداً للطاغین مئاباً لبثین فیها أحقاباً لایذوقون فیها برداً و لا شراباً الاحمیماً و غساقاً جزاء وفاقاً انهم کانوا لا یرجون حساباً و کذبوا بئایتنا کذاباً؛(1361) مسلماً (در آن روز) جهنم کمینگاهی است بزرگ، و محل بازگشتی برای طغیانگران! مدتهای طولانی در آن می مانند! در آنجا نه چیز خنکی می چشند و نه نوشیدنی گوارایی، جز آبی سوزان و مایعی از چرک و خون! این مجازاتی است موافق و مناسب (اعمالشان)! چرا که آنها هیچ امیدی به حساب نداشتند، و آیات ما را بکلی تکذیب کردند!

آتش جهنم

فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التی و قودها الناس و الحجارة أعدت للکفرین؛(1362) پس اگر چنین نکنید - که هرگز نخواهید کرد - از آتشی بترسید که هیزم آن، بدنهای مردم (گنهکار) و سنگها [بتها] است، و برای کافران، آماده شده است!