فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جهنم در انتظار مخالفین پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم و ساءت مصیراً؛(1359) کسی که بعد از آشکار شدن حق، با پیامبر مخالفت کند، و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید، ما او را به همان راه که می رود می بریم؛ و به دوزخ داخل می کنیم؛ و جایگاه بدی دارد.

جهنم جایگاه پیروان شیطان

قال اخرج منها مذءوماً مدحوراً لمن تبعک منهم لأملأن جهنم منکم أجمعین؛(1360) فرمود: از آن (مقام)، با ننگ و عار و خواری، برون رو! و سوگند یاد می کنم که هر کس از آنها از تو پیروی کند، جهنم را از شما همگی پر می کنم!

جهنم و جهنمیان

ان جهنم کانت مرصاداً للطاغین مئاباً لبثین فیها أحقاباً لایذوقون فیها برداً و لا شراباً الاحمیماً و غساقاً جزاء وفاقاً انهم کانوا لا یرجون حساباً و کذبوا بئایتنا کذاباً؛(1361) مسلماً (در آن روز) جهنم کمینگاهی است بزرگ، و محل بازگشتی برای طغیانگران! مدتهای طولانی در آن می مانند! در آنجا نه چیز خنکی می چشند و نه نوشیدنی گوارایی، جز آبی سوزان و مایعی از چرک و خون! این مجازاتی است موافق و مناسب (اعمالشان)! چرا که آنها هیچ امیدی به حساب نداشتند، و آیات ما را بکلی تکذیب کردند!