فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بدترین سرنوشت و مسیر برای انسان جهنم است

ألم تر الی الذین نهوا عن النجوی ثم یعودون لما نهوا عنه و یتنجون بالاثم و العدوان و معصیت الرسول و اذا جاءوک حیوک بمالم یحیک به الله و یقولون فی أنفسهم لو لا یعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر؛(1358) آیا ندیدی کسانی را که از نجوا [سخنان در گوشی ]نهی شدند، سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز می گردند و برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می پردازند و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تحیتی (و خوشامدی) می گویند که خدا به تو نگفته است، و در دل می گویند: چرا خداوند ما را بخاطر گفته هایمان عذاب نمی کند؟! جهنم برای آنان کافی است، وارد آن می شوند، و چه بد فرجامی است!

جهنم در انتظار مخالفین پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم و ساءت مصیراً؛(1359) کسی که بعد از آشکار شدن حق، با پیامبر مخالفت کند، و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید، ما او را به همان راه که می رود می بریم؛ و به دوزخ داخل می کنیم؛ و جایگاه بدی دارد.

جهنم جایگاه پیروان شیطان

قال اخرج منها مذءوماً مدحوراً لمن تبعک منهم لأملأن جهنم منکم أجمعین؛(1360) فرمود: از آن (مقام)، با ننگ و عار و خواری، برون رو! و سوگند یاد می کنم که هر کس از آنها از تو پیروی کند، جهنم را از شما همگی پر می کنم!