فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

تقلید کورکورانه علت رفتن به جهنم

ثم ان مرجعهم لالی الجحیم انهم ألفوا ءاباءهم ضالین فهم علی ءاثرهم یهرعون؛(1357) سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است! چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتند، با این حال به سرعت بدنبال آنان کشانده می شوند!

بدترین سرنوشت و مسیر برای انسان جهنم است

ألم تر الی الذین نهوا عن النجوی ثم یعودون لما نهوا عنه و یتنجون بالاثم و العدوان و معصیت الرسول و اذا جاءوک حیوک بمالم یحیک به الله و یقولون فی أنفسهم لو لا یعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر؛(1358) آیا ندیدی کسانی را که از نجوا [سخنان در گوشی ]نهی شدند، سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز می گردند و برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می پردازند و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تحیتی (و خوشامدی) می گویند که خدا به تو نگفته است، و در دل می گویند: چرا خداوند ما را بخاطر گفته هایمان عذاب نمی کند؟! جهنم برای آنان کافی است، وارد آن می شوند، و چه بد فرجامی است!