فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جوانی

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار

عقل و جوانی

بی عقل چو پیر و ناتوان می گردد برنائی جهل او عیان می گردد
اما چو خردمند به پیری برسد عقل و خردش باز جوان می گردد

قدرت جوانی

تو پرهیزکاری و بس نازنین ولی تاب دشمن نداری یقین
در آنجا بجای تو گر یک جوان همی بود سرباز و هم حکمران
ز خون، رنگ می کرد دشت نبرد که از جان دشمن بر آورد گرد
که پیران ندارند توش و توان به خدمت نباشند همچون جوان