فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

جوانی

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار

عقل و جوانی

بی عقل چو پیر و ناتوان می گردد برنائی جهل او عیان می گردد
اما چو خردمند به پیری برسد عقل و خردش باز جوان می گردد