فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قلب جوان

امام علی (علیه السلام): انما قلب الحدث کالأرض الخالیة، ما القی فیها من شی ء قبلته؛(1340) قلب نوجوان همچون زمین ناکشته است که هر چه در آن افکنده شود می پذیرد.

جوانی یاران امام مهدی (علیه السلام)

امام علی (علیه السلام): أصحاب المهدی شباب لاکهول فیهم؛(1341) یاران مهدی جوان اند سالمندی در میان آنان نیست.

جوان در یکی از دو حالت

قال الامام الصادق (علیه السلام): لست احب أن أری الشاب منکم الا غادیاً فی حالین، اما عالماً أو متعلماً، فان لم یفعل فرط، فان فرط ضیع، فان ضیع أثم، و ان أثم سکن النار و الذی بعث محمداً بالحق؛(1342) دوست ندارم جوانی از شما را ببینم جز در دو حال: یا دانشمند یا دانش آموز، اگر چنین نکند کوتاهی کرده است، و چون کوتاهی کند خود را ضایع کرده، و اگر چنین کند گناه کرده است، و به خدایی که محمد را بحق بر انگیخته سوگند در این صورت گرفتار آتش دوزخ است.