فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ارزش جوانی

امام علی (علیه السلام): شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما: الشباب و العافیه؛(1339) دو نعمت است که ارزش آن ها را نمی داند، مگر کسی که آن ها را از دست داده باشد: جوانی و تندرستی.

قلب جوان

امام علی (علیه السلام): انما قلب الحدث کالأرض الخالیة، ما القی فیها من شی ء قبلته؛(1340) قلب نوجوان همچون زمین ناکشته است که هر چه در آن افکنده شود می پذیرد.

جوانی یاران امام مهدی (علیه السلام)

امام علی (علیه السلام): أصحاب المهدی شباب لاکهول فیهم؛(1341) یاران مهدی جوان اند سالمندی در میان آنان نیست.