فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نماز جوان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): روی أن فتی من الانصار کان یصلی الصلاة مع رسول الله و یرتکب الفواحش، فوصف ذلک لرسول الله فقال: ان صلاته تنهاه یوماً ما، فلم یلبث أن تاب؛(1338) روایت شده جوانی از انصار با رسول خدا نماز جماعت می گزارد، در حالی که کارهایی زشت را مرتکب می شد. حال این جوان به رسول خدا گفته شد، حضرت فرمود: بی شک روزی نمازش او را از این کارهای زشت باز می دارد، پس مدتی نگذشت که سرانجام جوان توبه کرد.

ارزش جوانی

امام علی (علیه السلام): شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما: الشباب و العافیه؛(1339) دو نعمت است که ارزش آن ها را نمی داند، مگر کسی که آن ها را از دست داده باشد: جوانی و تندرستی.

قلب جوان

امام علی (علیه السلام): انما قلب الحدث کالأرض الخالیة، ما القی فیها من شی ء قبلته؛(1340) قلب نوجوان همچون زمین ناکشته است که هر چه در آن افکنده شود می پذیرد.