فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حالات جوان

امام صادق (علیه السلام): لست احب أن أری الشاب منکم الا غادیاً فی حالین: اما عالماً أو متعلماً؛(1336) دوست ندارم جوانی از شما (شیعیان) را جز بر دو گونه ببینم: دانشمند یا دانشجو.

پاداش جوان مطیع خداوند

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یا أباذر! ما من شاب یدع لله الدنیا و أهرم شبابه فی طاعه الله الا أعطاه الله أجر اثنین و سبعین صدیقاً؛(1337) ای اباذر! هیچ جوانی به خاطر خدا دنیا و سرگرمیهای آن را رها نکرد، و جوانی خویش را در راه طاعت خدا پیر نکرد، جز این که خداوند پاداش هفتاد و دو صدیق (بسیار راستگو) را به او عطا فرماید.

نماز جوان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): روی أن فتی من الانصار کان یصلی الصلاة مع رسول الله و یرتکب الفواحش، فوصف ذلک لرسول الله فقال: ان صلاته تنهاه یوماً ما، فلم یلبث أن تاب؛(1338) روایت شده جوانی از انصار با رسول خدا نماز جماعت می گزارد، در حالی که کارهایی زشت را مرتکب می شد. حال این جوان به رسول خدا گفته شد، حضرت فرمود: بی شک روزی نمازش او را از این کارهای زشت باز می دارد، پس مدتی نگذشت که سرانجام جوان توبه کرد.