فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دین آموزی جوان

امام باقر (علیه السلام): لو اتیت بشاب من شباب الشیعه لا یتفقه (فی الدین) لأدبته؛(1335) اگر جوان شیعه ای را نزد من بیاورند که علم (دین) نمی آموزد، او را تأدیب می کنم.

حالات جوان

امام صادق (علیه السلام): لست احب أن أری الشاب منکم الا غادیاً فی حالین: اما عالماً أو متعلماً؛(1336) دوست ندارم جوانی از شما (شیعیان) را جز بر دو گونه ببینم: دانشمند یا دانشجو.

پاداش جوان مطیع خداوند

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یا أباذر! ما من شاب یدع لله الدنیا و أهرم شبابه فی طاعه الله الا أعطاه الله أجر اثنین و سبعین صدیقاً؛(1337) ای اباذر! هیچ جوانی به خاطر خدا دنیا و سرگرمیهای آن را رها نکرد، و جوانی خویش را در راه طاعت خدا پیر نکرد، جز این که خداوند پاداش هفتاد و دو صدیق (بسیار راستگو) را به او عطا فرماید.