فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جوان محبوب خدا

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الله یحب الشاب الذی یفنی شبابه فی طاعه الله؛(1334) خداوند دوستدار جوانی است که جوانی اش را به طاعت خداوند می گذارند.

دین آموزی جوان

امام باقر (علیه السلام): لو اتیت بشاب من شباب الشیعه لا یتفقه (فی الدین) لأدبته؛(1335) اگر جوان شیعه ای را نزد من بیاورند که علم (دین) نمی آموزد، او را تأدیب می کنم.

حالات جوان

امام صادق (علیه السلام): لست احب أن أری الشاب منکم الا غادیاً فی حالین: اما عالماً أو متعلماً؛(1336) دوست ندارم جوانی از شما (شیعیان) را جز بر دو گونه ببینم: دانشمند یا دانشجو.