فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

یوسف جوان نمونه قرآن

ولما بلغ أشده ءاتینه حکماً و علماً و کذلک نجزی المحسنین؛(1331) و هنگامی که به بلوغ و قوت رسید، ما حکم [نبوت ] و علم به او دادیم؛ و اینچنین نیکوکاران را پاداش می دهیم.

مبارزه در دوران جوانی

قالوا سمعنا فتی یذکرهم یقال له ابرهیم؛(1332) (گروهی) گفتند: شنیدیم نوجوانی از (مخالفت با) بتها سخن می گفت که او را ابراهیم می گویند.

روایات