فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مرگ ناگهانی در جوانی

هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقة ثم یخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا أشدکم ثم لتکونوا شیوخاً و منکم من یتوفی من قبل و لتبلغوا أجلاً مسمی و لعلکم تعقلون؛(1330) او کسی است که شما را از خاک آفرید، سپس از نطفه، سپس از علقه (خون بسته شده)، سپس شما را بصورت طفلی (از شکم مادر) بیرون می فرستد، بعد به مرحله کمال قوت خود می رسید، و بعد از آن پیر می شوید و (در این میان) گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می میرند و در نهایت به سرآمد عمر خود می رسید؛ و شاید تعقل کنید!

یوسف جوان نمونه قرآن

ولما بلغ أشده ءاتینه حکماً و علماً و کذلک نجزی المحسنین؛(1331) و هنگامی که به بلوغ و قوت رسید، ما حکم [نبوت ] و علم به او دادیم؛ و اینچنین نیکوکاران را پاداش می دهیم.

مبارزه در دوران جوانی

قالوا سمعنا فتی یذکرهم یقال له ابرهیم؛(1332) (گروهی) گفتند: شنیدیم نوجوانی از (مخالفت با) بتها سخن می گفت که او را ابراهیم می گویند.