فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دور شدن از جوانی و حرکت ضد تکاملی در آفرینش انسان

و من نعمره ننکسه فی الخلق أفلا یعقلون؛(1329) هر کس را طول عمر دهیم، در آفرینش واژگونه اش می کنیم (و به ناتوانی کودکی باز می گردانیم)؛ آیا اندیشه نمی کنند؟!

مرگ ناگهانی در جوانی

هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقة ثم یخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا أشدکم ثم لتکونوا شیوخاً و منکم من یتوفی من قبل و لتبلغوا أجلاً مسمی و لعلکم تعقلون؛(1330) او کسی است که شما را از خاک آفرید، سپس از نطفه، سپس از علقه (خون بسته شده)، سپس شما را بصورت طفلی (از شکم مادر) بیرون می فرستد، بعد به مرحله کمال قوت خود می رسید، و بعد از آن پیر می شوید و (در این میان) گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می میرند و در نهایت به سرآمد عمر خود می رسید؛ و شاید تعقل کنید!

یوسف جوان نمونه قرآن

ولما بلغ أشده ءاتینه حکماً و علماً و کذلک نجزی المحسنین؛(1331) و هنگامی که به بلوغ و قوت رسید، ما حکم [نبوت ] و علم به او دادیم؛ و اینچنین نیکوکاران را پاداش می دهیم.