فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نسیان علوم در پیری زیاد

و الله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الی أرذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئاً ان الله علیم قدیر؛(1327) خداوند شما را آفرید؛ سپس شما را می میراند؛ بعضی از شما به نامطلوب ترین سنین بالای عمر می رسند، تا بعد از علم و آگاهی، چیزی ندانند (و همه چیز را فراموش کنند)؛ خداوند دانا و تواناست!

سست شدن در پیری

قال رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیباً ولم أکن بدعائک رب شقیا؛(1328) گفت: پروردگارا! استخوانم سست شده؛ و شعله پیری تمام سرم را فرا گرفته؛ و من هرگز در دعای تو، از اجابت محروم نبوده ام!

دور شدن از جوانی و حرکت ضد تکاملی در آفرینش انسان

و من نعمره ننکسه فی الخلق أفلا یعقلون؛(1329) هر کس را طول عمر دهیم، در آفرینش واژگونه اش می کنیم (و به ناتوانی کودکی باز می گردانیم)؛ آیا اندیشه نمی کنند؟!