فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جوانی اصحاب کهف

اذ أوی الفتیه الی الکهف فقالوا ربنا ءاتنا من لدنک رحمه و هیی لنا من أمرنا رشداً؛(1326) زمانی را به خاطر بیاور که آن جوانان به غار پناه بردند، و گفتند: پروردگارا! ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن، و راه نجاتی برای ما فراهم ساز!

نسیان علوم در پیری زیاد

و الله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الی أرذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئاً ان الله علیم قدیر؛(1327) خداوند شما را آفرید؛ سپس شما را می میراند؛ بعضی از شما به نامطلوب ترین سنین بالای عمر می رسند، تا بعد از علم و آگاهی، چیزی ندانند (و همه چیز را فراموش کنند)؛ خداوند دانا و تواناست!

سست شدن در پیری

قال رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیباً ولم أکن بدعائک رب شقیا؛(1328) گفت: پروردگارا! استخوانم سست شده؛ و شعله پیری تمام سرم را فرا گرفته؛ و من هرگز در دعای تو، از اجابت محروم نبوده ام!