فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رندان بلاکش

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

کشته او

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت کانکه شد کشته او نیک سرانجام افتاد
حافظ

سستی در جهاد

چون دشمن به جنگ تو یازید چنگ شود چیره اگر سستی آری به جنگ
اسدی