فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نصرت اسلام

می رفت و سلاح جنگ بر دوشش بود آیات کتاب عشق در گوشش بود
جز نصرت اسلام و ظفر بر دشمن هر مطلب دیگری فراموشش بود

رندان بلاکش

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

کشته او

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت کانکه شد کشته او نیک سرانجام افتاد
حافظ