فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

نصرت اسلام

می رفت و سلاح جنگ بر دوشش بود آیات کتاب عشق در گوشش بود
جز نصرت اسلام و ظفر بر دشمن هر مطلب دیگری فراموشش بود

رندان بلاکش

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد