فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اعتقاد نوجوان به وعده قرآن

عبدالواحد بن زیاد گوید: برای جهاد از شهر بیرون رفتیم، مردی در بین ما بود که این آیه را قرائت کرد: ان الله اشتری من المؤمنین أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنه؛(1322) خداوند جانها و اموال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده است. نوجوانی برخاست و گفت: قد بعت نفسی و مالی لله بان لی الجنه؛ من جان و مال خود را به خدا فروختم تا در مقابلش، بهشت از آن من باشد. ما حرکت کردیم تا به بلاد و شهرهای روم رسیدیم آن نوجوان رزمنده در میدان جنگ حاضر شد و شروع به جنگیدن کرد و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید.(1323)

اشعار

نصرت اسلام

می رفت و سلاح جنگ بر دوشش بود آیات کتاب عشق در گوشش بود
جز نصرت اسلام و ظفر بر دشمن هر مطلب دیگری فراموشش بود