فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جهاد دری از درهای بهشت

امام علی (علیه السلام): ان الجهاد باب من أبواب الجنه فتحه الله لخاصه أولیائه؛(1308) جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را بر روی اولیای خاص خود گشوده است.

توصیه به جهاد

امام علی (علیه السلام) در وصیت به حسنین (علیهما السلام) فرمود: الله الله فی الجهاد بأموالکم و أنفسکم و ألسنتکم فی سبیل الله؛(1309) خدا را خدا را درباره جهاد با مال و جان و زبان تان در راه خدا.

بهترین مردم

امام علی (علیه السلام): خیر الناس رجل حبس نفسه فی سبیل الله یجاهد أعداءه یلتمس الموت أو القتل فی مصافه؛(1310) بهترین مردم کسی است که در راه خدا خویشتن داری می کند و با دشمنان او به نبرد بر می خیزد، و مرگ یا کشته شدن در میدان نبرد را آرزو می کند.