فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مجاهدین در آسمان

امام علی (علیه السلام): المجاهدون تفتح لهم أبواب السماء؛(1304) درهای آسمان به روی مجاهدان گشوده می شود.

بالیدن خدا بر اهل جهاد

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): یباهی الله تعالی الملائکه بالمجاهدین؛(1305) خداوند بزرگ با مجاهدان بر فرشتگان می بالد.

رزمندگان راهبران اهل بهشت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): المجاهدون فی سبیل الله قواد أهل الجنه؛(1306) رزمندگان در راه خدا، راهبران اهل بهشت اند.