فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مجاهدین در بهشت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): للجنه باب یقال له باب المجاهدین یمضون الیه فاذا هو مفتوح و هم متقلدون سیوفهم والجمع فی الموقف و الملائکه ترحب بهم؛(1303) بهشت را دری است به نام مجاهدان که به سوی آن می روند و آن را گشوده می یابند. آنان شمشیرهای خود را حمایل کرده و دیگر مردم در آن جایگاه ایستاده اند و فرشتگان مجاهدان را خوشامد می گویند.

مجاهدین در آسمان

امام علی (علیه السلام): المجاهدون تفتح لهم أبواب السماء؛(1304) درهای آسمان به روی مجاهدان گشوده می شود.

بالیدن خدا بر اهل جهاد

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): یباهی الله تعالی الملائکه بالمجاهدین؛(1305) خداوند بزرگ با مجاهدان بر فرشتگان می بالد.