فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

مقام اهل جهاد

ان الغزاه اذا هما بالغزو کتب الله لهم براءه من النار؛(1302) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: وقتی مجاهدین راه حق به جنگ تصمیم می گیرند، خداوند به قلم خود آزادی آنان را از آتش دوزخ ثبت می نماید.

مجاهدین در بهشت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): للجنه باب یقال له باب المجاهدین یمضون الیه فاذا هو مفتوح و هم متقلدون سیوفهم والجمع فی الموقف و الملائکه ترحب بهم؛(1303) بهشت را دری است به نام مجاهدان که به سوی آن می روند و آن را گشوده می یابند. آنان شمشیرهای خود را حمایل کرده و دیگر مردم در آن جایگاه ایستاده اند و فرشتگان مجاهدان را خوشامد می گویند.